อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
นักวิจัย  
อาจารย์อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7799 เรื่อง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในด้านการเก็บเกี่ยว ซึ่งในการเก็บผลไม้เพื่อให้จำหน่ายได้ราคาดีนั้นผลไม้ต้องสดและไม่บอบช้ำ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง หากเกิดการผิดพลาดจะก่อให้เกิดการบอบช้ำของผลไม้และจะส่งผลให้ราคาในการจำหน่ายลดลง จากเหตุผลความจำเป็นดังที่กล่าวทำให้การเก็บผลไม้บางชนิดที่ขั้วของผลไม้มองเห็นยากเช่น ลางสาดและลองกอง เป็นไปด้วยความยากลำบาก เกษตรกรต้องปีนขึ้นไปบนต้น ใช้มีดตัดขั้วเอาผลใส่กระป๋องแล้วช่อลงมาสู่พื้นดิน โดยผู้เก็บต้องมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหากพลาดตกลงมา หรือในบางครั้งกระป๋องใส่ผลไม้อาจล่วงหลุดมือก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผลไม้ทำให้ขายไม่ได้ราคาหรือไม่สามารถนำไปขายได้เลย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทุ่นแรงและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปีนต้นไม้เพื่อไปเก็บผลผลิต นอกจากนี้อุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถรองรับการล่วงหล่นของผลไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดจำนวนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลไม้ได้อีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ในการเก็บกับผลไม้ทั้งก้านยาวและสั้นที่มีขนาดก้านเล็ก เช่น มะม่วง กระท้อน เงาะ ลิ้นจี้ ลำไย รวมไปถึงผลไม้ที่เก็บยากเช่น ลองกองและลางสาด โดยอุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นไม้ยาว มีใบมีดสำหรับตัดขั้วของผลไม้และกล้องรับสัญญาณภาพติดอยู่ที่ปลายไม้เพื่อรับภาพและส่งสัญญาณภาพมาแสดงผลที่จอรับภาพทางด้านล่าง ทำให้เกษตรกรสามารถมองเห็นขั้วของผลไม้จากพื้นดินได้อย่างชัดเจน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บผลไม้"