ระบบอัจฉริยะผ่านไอโอทีเพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Aqua grow)
นักวิจัย  
ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร และทีมวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1601005863 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2559
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201003577 ยื่นคำขอวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201002494 ยื่นคำขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1601005583 ยื่นคำขอวันที่ 23 กันยายน 2559
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1602002469 ยื่นคำขอวันที่ 24 มิถุนายน 2559
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1400
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเคยครองแชมป์ผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก ในปี พ.ศ. 2553 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2555 กลับต้องประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้งที่มีอาการตายด่วน (Early Mortality Syndrome) ทำให้ผลผลิตกุ้งของไทยลดลงไปมากกว่าครึ่งนึง และสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปอย่างมหาศาล แม้ปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ เพราะโรคกุ้งอาจกลับมาระบาดได้อีกทุกเมื่อ
นอกจากโรคระบาดที่ต้องคอยเฝ้าระวังแล้ว กุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในบ่อเลี้ยงอย่างมาก เช่น ปริมาณออกซิเจน คุณภาพน้ำ ชนิดของแบคทีเรียในน้ำ เป็นต้น ซึ่งผู้เลี้ยงกุ้งต้องการทราบถึงภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของกุ้ง แต่การตรวจข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ มักมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานานบางครั้งกว่าจะรู้ผลก็สายไปเสียแล้ว
ทีมวิจัยจึงได้พัฒนา ‘อะควาโกรว์’ เป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยเกษตรกรติดตามดูแลคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก คือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำ อุ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
- สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบแบบ Real-time
- มีระบบการประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับการปรับสภาพบ่อ
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลและบริหารจัดการฟาร์มได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบไอโอที
คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์
- มีระบบบันทึกข้อมูลสำหรับติดตามสภาพบ่อในแต่ละรอบการเพาะเลี้ยง
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหัววัดไฟฟ้า (Probe) เพิ่มเติม ที่ใช้สัญญาณ 4-20 mA ได้
- มีระบบแจ้งเตือนพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น เมื่อบ่อเลี้ยงอยู่ในสถานะสุ่มเสี่ยง
- ผู้ใช้สามารถเข้าดูข้อมูลที่บันทึกได้ ผ่านทางสมาร์ทโฟน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบอัจฉริยะผ่านไอโอทีเพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Aqua grow)"