อาหารปั่นผสมสำเร็จรูป
นักวิจัย  
ดร.ยุวเรศ มลิลา


ศูนย์พันธุวิศวกรรมแลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อาหารปั่นผสมมีความสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องได้รับอาหารทางสายยางทดแทน เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามการเตรียมอาหารปั่นผสมมีหลายขั้นตอน ใช้เวลาเตรียมนาน เมื่อเตรียมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ดูแลต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมอาหารปั่นผสมทุกวัน อีกทั้งการเตรียมอาหารปั่นผสมเองตามบ้านโดยผู้ดูแลที่ไม่ได้รับการฝึกฝน อาจส่งผลให้อาหารเสี่ยงต่อการปนเปื้อน และมีสารอาหารไม่ครบถ้วนตามคำแนะนำ ดังนั้น อาหารปั่นผสมสำเร็จรูปที่มีสารอาหารในกลุ่มแมคโครในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง และมีลักษณะการไหลอยู่ในช่วงที่เหมาะสม จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารปั่นผสมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น มีข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (specification) ดังนี้
• ความหนาแน่นพลังงาน (caloric density) เป็น 1.0 kcal/mL อาหารปั่น 1 mL ให้พลังงาน 1 kcal
• สัดส่วนการกระจายตัวพลังงาน (energy distribution) จากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นร้อยละ 56:15:29
• มีค่าความหนืดระดับ mildly thick ตามเกณฑ์ IDDSI สามารถไหลได้ในสายยางขนาด 12 Fr ด้วยเวลาประมาณ 9 – 10 นาที (free flowing) โดยไม่อุดตันสายยางให้อาหาร
• ค่า osmolality อยู่ระหว่าง 300 - 400 mOsm ซึ่งใกล้เคียงกับค่า osmolality ของเลือด
• ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ตามรายการที่แสดงในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2556) อาหารในภาชนะปิดสนิท และรายการตามวิธี incubation test ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 455 พ.ศ. 2523 เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาหารกระป๋อง) ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติเป็นเวลา 12 เดือน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อาหารปั่นผสมสำเร็จรูป"