เครื่อง DentiiScan Duo
นักวิจัย  
ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และคณะ
ศูนย์วิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 68776
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1301005538 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2556
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101003953 ยื่นคำขอวันที่ 30 มิถุนายน 2564
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103001947 ยื่นคำขอวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2102002495 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2564
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 375450
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 374098
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 374096
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 374102
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 374099
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 381549
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 374100
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 340768
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 395193
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากความต้องการในการพัฒนาเครื่องเดนตีสแกนให้รองรับการติดตั้งใช้งานในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีขนาดพื้นที่จำกัด ประกอบกับความต้องการลดต้นทุนในการผลิต และความต้องการฟังก์ชันการถ่ายภาพรังสีที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งจากการสำรวจความต้องการจากทันตแพทย์และผู้ใช้งานหลายคน พบว่า มีความต้องการเครื่องถ่ายภาพรังสีปริทัศน์ หรือ เครื่องถ่ายภาพรังสีสองมิติแบบพาโนรามิกบริเวณช่องปากเป็นที่จำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นการถ่ายภาพรังสีในช่องปากขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการประเมินความผิดปกติของฟันและบริเวณใบหน้าเบื้องต้นได้ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเครื่องเดนตีสแกน โดยเริ่มต้นจาก เดนตีสแกน รุ่น 1.1, เดนตีสแกน รุ่น 2.0 และปัจจุบัน คือ เดนตีสแกน รุ่น ดูโอ ซึ่งมีขนาดเล็กลงและใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย
เครื่องเดนตีสแกน รุ่น ดูโอ (DentiiScan Duo) ประกอบด้วยการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั้งสองมิติและสามมิติ
1) การถ่ายภาพเอกซเรย์สองมิติแบบพาโนรามิก หรือ ถ่ายภาพรังสีปริทัศน์
2) การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำรังสีทรงกรวย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implant)
• วางแผนการผ่าตัดบริเวณช่องปากขากรรไกร และใบหน้า (Oral and Maxillofacial Surgery)
• วางแผนการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery)
• ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
• วินิจฉัยและติดตามการรักษาทั่วไป

ความปลอดภัยและมาตรฐาน
• ความปลอดภัยทางปริมาณรังสี
• ความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• การทดสอบทางคลินิกในมนุษย์
• การรับรองมาตรฐาน ISO 13485
• การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (CSDT)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่อง DentiiScan Duo"