เด็กอ่านได้: แอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำภาษาไทย (Kid Can Read)
นักวิจัย  
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และคณะ
ศูนย์วิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 377217
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เด็กอ่านได้: แอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำภาษาไทย เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีวัตถุประสงค์ช่วยให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องและเมื่อนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องแล้วก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเขียนได้ถูกต้องมากขึ้น
การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น ชุดสื่อซึ่งประกอบไปด้วย บัตรคำพร้อมคิวอาร์โค้ด และส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสแกนกับคิวอาร์โค้ดบนบัตรคำซึ่งบรรจุข้อมูลการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำของคำศัพท์พยางค์เดียว จำนวน 600 คำ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คำศัพท์ทั้งหมดนำมาจากรายการคำศัพท์พื้นฐานของกระทรวงศึกษาที่นักเรียนต้องเรียนรู้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คุณลักษณะของแอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ
• เป็นแอปพลิเคชันที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านให้สามารถพัฒนาการอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น
• เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับบัตรคำศัพท์ จำนวน 600 คำศัพท์ ที่อยู่ในบัญชีคำศัพท์พื้นฐาน (บัตรคำศัพท์จะบรรจุอยู่ในกล่อง) ที่มีคิวอาร์โค้ดบนบัตรคำศัพท์
• เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสแกน ผ่านคิวอาร์โค้ด แล้วจะปรากฎวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำไทย พร้อมเสียงอ่านของคำศัพท์นั้นๆ
• เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเรียกดูคำศัพท์ย้อนหลังในรายการได้ โดยไม่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดใหม่เมื่อมีการสแกนครั้งแรกแล้ว
• เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไป และใช้งานกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอตั้งแต่ 7 นิ้ว ขึ้นไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เด็กอ่านได้: แอปพลิเคชันช่วยอ่านแบบแจกลูกสะกดคำภาษาไทย (Kid Can Read)"