เครื่อง BodiiRay P (บอดีเรย์ พี)
นักวิจัย  
ดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี และคณะ
ศูนย์วิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001000154 ยื่นคำขอวันที่ 10 มกราคม 2563
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005987 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2564
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2102002187 ยื่นคำขอวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 379861
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 379862
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 379863
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 383201
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก (Portable Digital Radiography) ที่วิจัยและพัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อ บอดีเรย์ พี ใช้สำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ ที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดเอกซเรย์ ฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้สาย และคอมพิวเตอร์แบบพกพา หน้าจอแสดงผลภาพระบบสัมผัส ส่วนซอฟต์แวร์สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยและจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ ตั้งค่าและควบคุมการถ่ายเอกซเรย์ ประมวลผลภาพ และแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RadiiView Software) โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นเทคโนโลยี
• ขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่าง ๆ
• ตั้งค่าเทคนิคและสั่งถ่ายเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก
• สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
• หน้าจอแสดงผลภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)
• ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย รองรับความต้องการที่หลากหลายและยืดหยุ่น
• ระบบประมวลผล Virtual Grid แทนการใช้ Grid จริง ช่วยลดปริมาณรังสี
• ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
• สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)

การทดสอบของเครื่องบอดีเรย์ พี
• ความปลอดภัยทางรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
• มาตรฐาน ISO 13485 จากบริษัท TÜV SÜD
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่อง BodiiRay P (บอดีเรย์ พี)"