เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IONFresh+)
นักวิจัย  
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002414 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002543 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2563
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103000707 ยื่นคำขอวันที่ 9 มีนาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาเครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยหลักการทำงานของเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตร่วมกับเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรคด้วยประจุไฟฟ้าและการฉายแสงยูวีซี ซึ่งเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตนั้นใช้หลักการปล่อยประจุให้ไปจับกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้ฝุ่นละอองที่มีประจุไปติดบนแผ่นโลหะที่มีขั้วตรงข้าม หากแต่โดยทั่วไปจะเกิดโอโซนขึ้นในระบบในปริมาณมาก ทีมวิจัยจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในส่วนปล่อยประจุแทนการใช้ลวดโลหะ ซึ่งทำให้เกิดโอโซนลดลงกว่าครึ่ง อีกทั้งยังออกแบบวิธีการติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอนขึ้นใหม่ นอกจากนั้น เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติตามค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าความเข้มข้นของโอโซนในอากาศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
• เหมาะกับการใช้งานในห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 150-200 ตารางเมตร
• ใช้เทคโนโลยีตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบสองขั้นตอน (2-Stage) ที่มีอัตราการเกิดโอโซนต่ำ เนื่องจากใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ในการปล่อยประจุ
• มีค่าความเข้มข้นของโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงไม่เกิน 10 ppb (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ppb)
• มีหลอดกำเนิดแสงยูวีซีภายใน สามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
• สามารถทำความสะอาดชุดกรองอากาศได้ ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ไม่สิ้นเปลือง
• สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IONFresh+)"