ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ผ่าน LINE Application REMI (Robot for Expecting Mother’s Information)
นักวิจัย  
ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA)
รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์ สมประสิทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101006000 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
REMI เป็นแชทบอทที่ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ สามารถเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และติดตามโภชนาการโดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมรายบุคคล ง่ายและสะดวกต่อการบันทึกข้อมูล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ให้กับแพทย์ผู้ดูแล เพื่อใช้ในการติดตามสุขภาพร่างกายของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ รวมถึงการให้คําแนะนําด้านโภชนาการและติดตามนํ้าหนักจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะปกติตลอดช่วงการตั้งครรภ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ระบบสามารถเฝ้าระวังและติดตามภาวะสุขภาพ ข้อมูลการรับประทานอาหาร (Nutrition Logs) วิตามิน การออกกำลังกาย โดยใช้การบันทึกระบบผ่าน
แชทบอท (Chatbot) โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมรายบุคคล (Personalized Behavior) ตอบคำถาม ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
2. ระบบวิเคราะห์ แสดงผลและติดตามข้อมูลคนไข้สำหรับแพทย์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนสำหรับหญิงตั้งครรภ์ อาทิ ประวัติด้านสุขภาพ โรคประจำตัว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เป็นระบบที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประหยัดงบประมาณและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงใช้งานผ่าน ผ่าน LINE Application
• เป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อใช้ในการตอบปัญหาสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์
• เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ให้กับแพทย์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ แสดงผล และติดตามข้อมูลคนไข้สำหรับแพทย์ ในการวิเคราะห์และวางแผนสำหรับหญิงตั้งครรภ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ผ่าน LINE Application REMI (Robot for Expecting Mother’s Information)"