ผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้า สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2201002880 ยื่นคำขอวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยาสอดเต้าที่ผลิตจากสารสกัดจากฝางและว่านหางจระเข้ สามารถรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมได้ โดยลดจำนวนแบคทีเรียโดยรวม และระดับคะแนนซีเอ็มที (CMT score) ของน้ำนมก่อนและหลังใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำนมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทำจากสารสกัดจากสมุนไพรไทย ได้แก่ฝาง และว่านหางจระเข้ ซึ่งช่วยลดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำนม และสิ่งแวดล้อม และลดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์จากทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าพืชเกษตรและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและเชิงพาณิชย์ได้ เช่น บริษัทผลิตยาสัตว์ สัตวแพทย์ สัตวบาล เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวชนัดดา ชัยเนตร
โทรศัพท์ 053875635
โทรศัพท์มือถือ 0818832696
Email tlo.mjubi@gmail.com
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ยาสอดเต้า สำหรับโรคเต้านมอักเสบในโคนม"