ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001003591 ยื่นคำขอวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันใช้สารปฏิชีวนะในการต่อต้านเชื้อก่อโรคและปุ๋ยเคมีในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะทางดินและน้ำเช่น ดินเสื่อมโทรม ขาดธาตุอาหาร มีสารพิษเจือปน ทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำตายลง เป็นต้น จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศ และเปลี่ยนเป็นรูปแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการเจริญเติบของของพืชแต่ในพืชนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนรูปหรือสังเคราะห์แอมโมเนียมเองได้ การมีจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนจึงช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้น และสะดวกขึ้น ส่งเสริมต่อการเจริญเติบโต และมีเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือ เอนโดไฟติกแบคทีเรีย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงไนโตรเจนกลุ่ม Endophytic bacteria ขึ้นมา ที่ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งแบคทีเรีย Bacillus nealsonii MJUP09 นี้มีหน้าที่สำคัญในการรักษาคุณภาพดิน ตรึงไนโตรเจนในบรรยากาศและในดินให้อยู่ในรูปของแอมโมเนียม (NH4+) และไนเตรท (NO3+) ช่วยผลิตฮอร์โมน IAA และไซโตรไคนิน โดยสารทั้งหมดที่แบคทีเรียได้สร้างขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ช่วยกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ และการแบ่งเซลล์ และการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโต มีการออกรากที่ยาวขึ้น เพิ่มความสูงของต้น ขนาดกอผลผลิตเพิ่มขึ้น และยับยั้งเชื้อก่อโรคในข้าว สามารถนำไปใช้ในกลุ่มผู้ปลูกพืชอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกไม้กระถาง พืชผักเศรษฐกิจ การปลูกข้าว พืชสวนและไม้ผล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวชนัดดา ชัยเนตร
โทรศัพท์ 053875635
โทรศัพท์มือถือ 0818832696
Email tlo.mjubi@gmail.com
ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยชีวภาพและกรรมวิธีการผลิต"