ระบบ E-Performance ที่รองรับการทำงานแบบ AGILE
นักวิจัย  
นางสาวมนัสศิริ นุตยกุล
นางสาวคีรีมาส จันทร์หอม
นางสาวชุติมา เพชรภิญโญ
นายศรัณย์ สาวะดี
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 401779
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา การเขียนแผนงานรายบุคคล (KPI) ผ่าน Program Excel สิ่งที่ดำเนินการผ่าน Program Excel ทำให้เกิดความผิดพลาดในการถ่ายทอดแผนงาน จากผู้บังคับบัญชา ลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชามีจำนวนมาก ความไม่ชัดเจนและตกหล่น จึงเกิดขึ้น รวมไปถึงการคำณวน สูตร การวัดผลที่ไม่แม่นยำของแต่ละบุคคล จึงส่งผลไปถึงการคิด Performance รายบุคคล ทำให้เกิดปัญหาตอนสิ้นสุดปีการศึกษาในแต่ละปี จึงทำให้ทางทีมแผนกลยุทธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้พัฒนาระบบ e-performance นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายในสถาบันฯ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) แบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ มี Function การใช้งานตั้งแต่การกำหนดแผนงาน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) กำหนดค่าเป้าหมายของผลงาน (Target) และค่าความสำเร็จที่ยอมรับได้ (Cut Off) พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดแผนงานและตัวชี้วัดไปตามลำดับแก่ผู้รับผิดชอบได้อย่างงง่าย เมื่อถึงรอบของการประเมินผลการดำเนินงานก็สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายและสามารถอัพเดตผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานในทุกระดับได้อย่าง Real Time
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นิสรา เกิดผล
โทรศัพท์ 028551422
โทรศัพท์มือถือ 0645296559
Email nissaraker@pim.ac.th
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบ E-Performance ที่รองรับการทำงานแบบ AGILE"