PIM SMART TRASH
นักวิจัย  
นางสาวณิชดนีย์ ธัญพรหิรัณย์
ผศ.ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี
ดร.เอกอนงค์ คงประสม
ผศ.สิทธิกรณ์ คำรอด
สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 401784
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาการทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ยังคงพบอยู่ตลอดเวลา สาเหตุมาจากความเคยชิน และการไม่สังเกต โดยพฤติกรรมของผู้ทิ้งขยะคือเดินผ่านและเมื่อเจอถังขยะไม่ว่าจะเป็นถังสีอะไร จะไม่สนใจและทิ้งขยะทันที ด้วยสาเหตุนี้ จึงเป็นที่มาในการจัดสร้างนวัตกรรม PIM SMART TRASH เพื่อสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเก็บบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่มีการทิ้งในแต่ละวัน เมื่อหาทางปรับพฤติกรรมผู้ทิ้งต่อไปในอนาคต
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การออกแบบถังขยะสำหรับทิ้งขยะ 4 ประเภท โดยติดตั้งระบบ Sensor เพื่อเล่นเสียงแนะนำการทิ้งขยะและระบบเก็บข้อมูลปริมาณและช่วงเวลาในการทิ้งขยะ โดยเก็บข้อมูลแยกเป็นประเภทของขยะ4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล,ขยะอินทรีย์, ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บบน cloud server ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real Time ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ข้อมูลดิบที่ได้มาจะถูกจัดนำมาวิเคราะห์โดยแยกตามประเภทของขยะและความถี่ในการทิ้งขยะมาคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นทางสถิติ หนึ่งในจุดเด่นของโครงการการจัดพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและแก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะก่อนทิ้งคือการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยนำเอา Internet of Things (IoT) เข้ามาช่วยในการทำงาน ใช้เก็บข้อมูลที่ได้แทนการวิจัยโดยการสังเกต ซึ่งผู้วิจัยต้องทำหน้าที่การเฝ้าสังเกตและวัดปัจจัยต่าง ๆ การเก็บข้อมูลด้วย IOT จะมีความแม่นยำ และนำมาประมวลผลได้รวดเร็วมากกว่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นิสรา เกิดผล
โทรศัพท์ 028551422
โทรศัพท์มือถือ 0645296559
Email nissaraker@pim.ac.th
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "PIM SMART TRASH"