กรรมวิธีการใช้แหล่งโปรตีนเสริมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
นักวิจัย  
รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001297 ยื่นคำขอวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สไปรูลิน่าเป็นสาหร่ายที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูงรวมถึงสารชีวเคมีที่มีประโยชน์และมีในปริมาณที่สูง ประเทศไทยมีการนําสไปรูลิน่ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างกว้างขว้าง แต่การศึกษาผลของสารสกัดจากสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตทุติยภูมิในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชชนิดต่างๆ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง ยังไม่มีการศึกษามากนัก อีกทังสไปรูลิน่าเป็นแหล่งวิตามินและสารสําคัญต่างๆ จึงมีความสนใจที่จะนําสารสกัดสไปรูลิน่ามาทดแทนการใช้สารต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ในการเลี้ยงเห็ดถั่งงเช่าสีทอง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงถังเช่า โดยอาหารเสริมที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 1% ทําให้ได้ปริมาณสารสําคัญคอร์ดีไซปินในปริมาณทีสูงมาก และมีต้นทุนในการผลิตต่ำ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02-5797435 ต่อ 3315
โทรศัพท์มือถือ 086-0326506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการใช้แหล่งโปรตีนเสริมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง"