ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901001167 เรื่อง ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้ ยื่นคำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่มีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงการสูญเสียธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหารในทะเลทำให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟีเคชั่น (eutrophication) รวมทั้งยังส่งผลให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และยังทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกลดลง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดการปลดปล่อยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักของพืช (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) นำมาสังเคราะห์ให้เป็น ไฮโดรเจล (hydrogel) มีลักษณะเป็นเจลสีขาวขุ่น เมื่อปุ๋ยได้รับน้ำและความชื้นจากดินไฮโดรเจลจะมีการดูดซับน้ำเกิดการบวมตัวและกักเก็บน้ำไว้ในปริมาณสูง จากนั้นน้ำที่เก็บไว้จะไปละลายธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ ธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยจะถูกใช้โดยพืชทั้งหมด ส่งผลให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยเคมีชนิดควบคุมการปลดปล่อยได้"