ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพและปฏิกิริยาต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนสารฟีนอลลิคเป็นสารลูซิเฟอรินมูลค่าสูง
นักวิจัย  
Professor. Dr. Pimchai Chaiyen
Mr. Pratchaya Watthaisong
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801002344 ยื่นคำขอวันที่ 20 เมษายน 2561
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901006051 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ลูซิเฟอริน (luciferin) เป็นสารชีวเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเรืองแสงในหิ่งห้อย ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงตรวจวัดทางการแพทย์ที่หลากหลาย และมีมูลค่าที่สูง (208 USD/mg) ทำให้ปัจจุบันมีความต้องการในการใช้สารลูซิเฟอรินในงานวิจัยเชิงการแพทย์ และงานตรวจวัดการปนเปื้อนทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม การสังเคราะห์สารลูซิเฟอรินในปัจจุบันนั้น นิยมใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีที่ใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่มีความพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม สารตั้งต้นที่ราคาสูง อีกทั้งยังต้องทำในสภาวะที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง จึงทำให้ต้นทุนในการสังเคราะห์สารลูซิเฟอรินมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่สามารถใช้สังเคราะห์สารลูซิเฟอรินทดแทนกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ลดการใช้ตัวทำละลายที่รุนแรงและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และให้ผลผลิต (yield) ในกระบวนสังเคราะห์สารลูซิเฟอริน เทียบเท่ากระบวนการทางเคมี อีกทั้งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเป็นกระบวนการที่ยั่งยืน (sustainable) เพราะเป็นปฏิกิริยาที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพและปฏิกิริยาต้นแบบ HadA Enzyme for Luciferin Synthesis (HELP) เป็นเทคโนโลยีสำหรับ BCG (Bio-, Circular- and Green Economy) อย่างแท้จริง เนื่องจากปฏิกิริยานี้สามารถสังเคราะห์สารลูซิเฟอรินมูลค่าสูงจากสารฟีนอลลิค (phenolic) ซึ่งมีมูลค่าต่ำ (นอกจากนี้ สารฟีนอลลิคพบได้ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีหลายประเภท ปฏิกิริยานี้จึงจัดเป็น circular technology ที่นำของเสียไร้มูลค่ามาเพิ่มมูลค่า) และการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแบบสะอาด (bio- and green technology) ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้สามารถสังเคราะห์สารลูซิเฟอรินได้หลากหลาย ทั้งหมด 8 อนุพันธุ์ และเป็นอนุพันธุ์ลูซิเฟอรินตัวใหม่ 2 ตัวที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสีแดง มากกว่า 600 นาโนเมตร เนื่องจากสารลูซิเฟอรินเป็นสารที่ถูกประยุกต์ใช้กว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และเป็นสารชีวเคมีที่มีมูลค่าสูง และปฏิกิริยาที่พัฒนาขึ้นเกิดจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า (frontier technology) จึงทำให้เทคโนโลยีที่นำเสนอนี้จัดเป็นเทคโนโลยี BCG ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก และสามารถพัฒนาให้เป็น deeptech startup
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
Professor. Dr. Pimchai Chaiyen
โทรศัพท์ +66(0) 33 01 4220
Email pimchai.chaiyen@vistec.ac.th
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพและปฏิกิริยาต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนสารฟีนอลลิคเป็นสารลูซิเฟอรินมูลค่าสูง"