เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเพื่อการจัดเก็บ
นักวิจัย  
นายณัฐศชา อินทร์ชูรัญ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901005207 ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันเครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชนี้ได้มีนักประดิษฐ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยประดิษฐ์ใช้มาก่อนหน้าแล้ว ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีมีการยอมรับและมียอดสั่งทำอยู่ตลอดปี ดังนั้นทางนักประดิษฐ์จึงต้องมีการพัฒนาให้ประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โดยเหตุปัจจัยของโครงการเกิดจากสภาพอากาศที่ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลโดยไม่สามารถควาบคุมความร้อนที่ใช้ในการไร่ความชื้นให้คงที่จากอากาศได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา จากปัญหาการนี้จึงได้มีการพัฒนาให้เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชรุ่นที่ 2 มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนให้มากขึ้น โดยพัฒนาเพิ่มพื้นที่การกระจายความร้อนที่บริเวณรอบข้างทรงกระบอกเพิ่มขึ้นมา จากเดิมมีเพียงการให้ความร้อนที่บริเวณด้านล่างของทรงกระบอกเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้มีการพัฒนาใบกวนให้สามารถดันเมล็ดพืชหมุนวนเวียนในกองเพื่อให้ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมมีใบกวนมี 2 แขน 6 แกนตั้ง พัฒนาเป็นครีบ 2 แขน 2 ชั้น ทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการกลับกองที่ดีมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเพื่อการจัดเก็บประกอบด้วยห้องอบลดความชื้น ใช้สำหรับบรรจุเมล็ดพืช มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกที่มีผนังแสตนเลสปิดโดยรอบ บริเวณภายในส่วนด้านข้างและด้านล่างเป็นตะแกรง ใช้รองรับเมล็ดพืช และปล่อยให้ลมร้อนไหลผ่านไปยังเมล็ดพืชเพื่อลดความชื้น ส่วนบริเวณด้านบนของห้องอบลดความชื้น จะเปิดโล่งเพื่อให้ความชื้นระเหยออกจากเมล็ดพืชได้รวดเร็ว และมีใบกวนสำหรับกลับกองเมล็ดพืช ซึ่งมีลักษณะเป็นครีบสองข้าง ทำหน้าที่หมุนกลับกองเมล็ดพืช ช่วยให้ลดความชื้นได้เร็วขึ้น บริเวณส่วนล่างของห้องอบลดความชื้น จะต่อเข้ากับชุดจ่ายลมร้อน ทำหน้าที่กระจายลมเข้าห้องอบลดความชื้น โดยมีลักษณะจุดเด่นคือการเคลื่อนที่ของลมเป็นแบบไซโคนและให้ความร้อนด้านข้างแบบแจ็คเก็ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายลมร้อนได้อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอดียี่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชเพื่อการจัดเก็บ"