กรรมวิธีผลิตไวน์ข้าวโดยใช้เอนไซม์ผสมและใช้ยีสต์บริสุทธิ์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2201001569 ยื่นคำขอวันที่ 16 มีนาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากกระบวนการผลิตสาโทแบบเดิมที่มีการหมักข้าวกับลูกแป้งจนเกิดน้ำต้อย เติมน้ำสะอาดและหมักทิ้งไว้ต่อไม่เกิน 20 วัน จนเกิดแอลกอฮอล์ และได้น้ำขาวหรือสาโท มักนิยมดื่มทันทีเพราะเก็บไว้จะเกิดรสเปรี้ยวและเกิดกรดที่ให้รสชาติเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในการผลิตที่ทำให้ไม่สามารถเก็บสาโทไว้ได้นาน สาเหตุเพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตกรดที่ให้รสชาติเปรี้ยวในระหว่างการหมักหรือการผลิต หรือมีแบคทีเรียเหล่านี้ในลูกแป้งสุราตั้งแต่เริ่มแรก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการหมักไวน์ข้าวหรือสาโท โดยใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์บริสุทธิ์แทนลูกแป้ง ซึ่งเป็นแหล่งของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยการเติมเอนไซม์ เพื่อไปย่อยแป้งในข้าวให้เป็นน้ำตาล แล้วเติมจุลินทรีย์บริสุทธิ์ หมักให้เป็นเอทานอลและให้กลิ่นรสต่างๆ กับผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1122
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีผลิตไวน์ข้าวโดยใช้เอนไซม์ผสมและใช้ยีสต์บริสุทธิ์"