ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Paperless measurement)
นักวิจัย  
นายภาวัต เผือกน้อย
กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในกระบวนการตรวจวัดขนาดของชิ้นงานซึ่งมีขั้นตอนการวัดที่ซับซ้อนเนื่องมาจากความหลากหลายด้านมิติของรูปร่างชิ้นงานซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือวัดมากกว่า 1 เครื่องมือ ตลอดจนความเข้าใจ ความพิถีพิถัน ประสบการณ์ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนมีผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบการวัดทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จึงได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) ขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัดขั้นตอนการตรวจวัดชิ้นงานแบบเดิมประกอบด้วยการวัด การอ่านค่า การจดบันทึกค่าและการนำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปบันทึกเข้าโปรแกรม Excel บนคอมพิวเตอร์อีกที จะเห็นว่าขั้นตอนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากเรานำอุปกรณ์ ระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data link) มาใช้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเรามุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ประเภทไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไดอัลเกจ ฯลฯ ในการวัดชิ้นงาน ที่มีจำนวนมากรวมไปถึงห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่างๆ เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link) ขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการวัด ขั้นตอนการตรวจวัดชิ้นงานแบบเดิม ที่มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย โดยลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะไม่ยุ่งยากเพียงต่ออุปกรณ์เข้ากับกล่องเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link) และเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลด้านการวัดก็จะถูกส่งไปยังโปรแกรมทันที ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถออกแบบตารางบันทึกผลได้และสามารถต่อเครื่องมือวัดได้มากกว่า 1 เครื่องต่อ 1 คอมพิวเตอร์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายภาวัต เผือกน้อย
โทรศัพท์ 025775100 ต่อ 2346
โทรศัพท์มือถือ 0847571001
Email pawat@nimt.or.th
กลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือวัด สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Paperless measurement)"