ข้าว GABA RS
นักวิจัย  
รศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผศ.ดร. เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002270 ยื่นคำขอวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
นวัตกรรมข้าว GABA RS มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ข้าว GABA RS ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการ สู่การเป็นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต้นแบบภาคสนาม ซึ่งทีมวิจัยทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวย่อยยากที่มีค่าแป้งย่อยยาก RS สูง และมีค่า GABA สูง โดยใช้เครื่องจักรกลนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต คือ หนึ่งเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช สองระบบนึ่งความดันสูง สามเครื่องอบแห้งอินฟราเรด และสี่ระบบทำเย็นผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมสองในสี่(ลำดับที่หนึ่งและสาม) เป็นผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับทุนส่งเสริมให้มีการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนและได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาการนำเสนอผลิตภัณฑ์มักนำเสนอจุดเด่นหลักเพียงด้านเดียว เช่น ข้าวที่มี GABA สูง แป้งดัดแปรที่ทนย่อย หรือแป้ง/ข้าวที่มีค่า GI ต่ำเป็นต้น แต่ในโครงการนี้จะนำข้าวที่มีต้นทุนด้านวัตถุดิบที่มี GABA สูงจากกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกจากนวัตกรรมดังกล่าวข้าวต้น มาผนวกกับองค์ความรู้ที่ทราบกันดีคือเทคนิคท
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เพิ่มเทคนิคการนึ่งความดันต่าง การอบแห้งอย่างรวดเร็ว สุดท้ายทำการกระตุ้นซ้ำเพื่อเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเม็ดแป้งด้วยการลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนี้ถือเป็นหลักการสำคัญเพื่อเปลี่ยนแป้งข้าวให้เป็นเจล (gelatinization) และเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Retrogradation) โดยยังคงปริมาณกาบาสูงและมีความพิเศษที่เป็นแป้งทนย่อยที่สูงขึ้นกว่าพื้นเดิม จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าว GABA RS ที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการโภชนการสูงและการควบคุมน้ำตาล โดยการนำข้าวมาทำข้าวงอกด้วยเครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกจะทำให้ได้สาร GABA สูง และเพิ่มค่าความเป็นแป้งย่อยยาก RS ให้สูงกว่าพื้นเดิม โดยเทคนิคการนึ่งภายใต้ความดันต่างจะทำให้ข้าวเปลี่ยนแป้งข้าวให้เป็นเจลและเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแป้งให้เป็นแป้งย่อยยากโดยการลดความชื้นด้วยเครื่องอบอินฟราเรดและเสริมเทคนิคการกระตุ้นผลิตภัณฑ์ด้วยการแช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำ และขัดสีเป็นข้าวกล้อง จนได้ผลิตภัณฑ์ข้าว GABA RS
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า, นางสาวอทิตยา โพนทอง
โทรศัพท์ 043754192
โทรศัพท์มือถือ 096-3266697, 088-5624463
Email Ying.ipmsu@gmail.com, atitaya.p@msu.ac.th
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ข้าว GABA RS"