วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Mitragyna วงศ์ Rubiaceae
นักวิจัย  
รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005177 ยื่นคำขอวันที่ 1 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
พืชกระท่อมเป็นพืชที่มีสารจำพวกอัลคาลอยด์ที่มีผลในทางเภสัชศาสตร์ มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการแก้ท้องร่วง และระงับอาการปวด ซึ่งสรรรพคุณในทางการแพทย์ของพืชกระท่อม มาจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถสกัดออกมาได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยในปัจจุบันกฏหมายได้อนุญาตให้ใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ได้ ส่งผลให้มีผู้ป่วยหันมาใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชกระท่อมมากขึ้น และเกษตรกรนิยมปลูกพืชกระท่อมมากขึ้น ทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางเภสัชศาตร์และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย
กระบวนการสกัดพืชกระท่อมมีหลายวิธีโดยแต่ละวิธีให้ผลลัพท์ของสัดส่วนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน วิธีการสกัดตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้เป็นวิธีการสกัดใบกระท่อมที่ได้สัดส่วนของสาร 7-ไฮดรอกซีมิทราไจนีนสูงกว่าวิธีอื่นๆ โดยสัดส่วนของสารสำคัญประเภทอื่นๆอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการแก้ท้องร่วงและระงับการปวด
เป็นวิธีการสกัดใบกระท่อมที่ได้สัดส่วนของสาร 7-ไฮดรอกซีมิทราไจนีนสูง และสัดส่วนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นที่เหมาะสม
มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถประยุกต์ได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค
โทรศัพท์ 02-8496056
โทรศัพท์มือถือ 098-6624992
Email athicha.soi@mahidol.edu, int@mahidol.ac.th
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Mitragyna วงศ์ Rubiaceae"