ผลิตภัณฑ์ชนิดกลวงจากผงไผ่เหลือทิ้ง
นักวิจัย  
รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11775
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13400
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 86663
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไผ่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไผ่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค จากการลงสำรวจพบเศษไผ่ของเหลือทิ้งจากผู้ประกอบการในชุมชน วิสาหกิจชุมชนทีใช้ประโยชน์จากไผ่มีหลากหลายรูปแบบโดยพบว่าของเสียในอุตสาหกรรมแปรรูปไผ่ที่ใช้ลำมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 50-60% โดยมีปริมาณไผ่เหลือทิ้งชุมชนประมาณ 3-5 ตันต่อเดือน ซึ่งอยู่ในรูปของเศษไผ่ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการนำเศษไผ่เหลือทิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งทำให้เกิดมลพิษ โดยการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดกลวง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- เป็นการนำเศษวัสดุไผ่เหลือทิ้งการอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีเฉพาะทำให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดกลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กระถางต้นไม้ โอ่ง เป็นต้น
- มีกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงาม แข็งแรง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอากา, คุณฉัตรวดี สายใยทอง และคุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ชนิดกลวงจากผงไผ่เหลือทิ้ง"