ผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวา
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์
นายกษิดิส รัตนภรณ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12632
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งวัตถุดิบของผักตบชวา โดยเฉพาะในคลองรังสิตปทุมธานี การนำเส้นใยผักตบชวามาใช้ประโยชน์จึงถือเป็นแนวทางในการนำวัชพืช มาพัฒนาคุณภาพเส้นใยให้มีขนาดเล็กลง และช่วยส่งเสริมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้าผักตบชวา เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาให้มีความหลายหลากมากยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เส้นใยผักตบชวามีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี มีความแข็งแรง สามารถดูแลรักษาง่ายเช่นเดียวกับผ้าเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ มีน้ำหนักเบา รวมทั้งเกิดลวดลายที่มีผิวสัมผัสสวยงามเป็นธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ผลิตได้หลายรูปแบบ ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับต่าง ๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอากา, คุณฉัตรวดี สายใยทอง และคุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวา"