ข้าวเหนียวอบแห้งแบบปราณีตและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.สุภาวดี แช่ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ข้าวกึ่งสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลาทำให้สุกหรือคืนรูปสั้น ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากเมื่อต้องการบริโภค ซึ่งหลังจากคืนรูปแล้วผลิตภัณฑ์ยังคงมีรสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัส ใกล้เคียงกับข้าวที่ทำให้สุกปกติ สามารถเก็บไว้ได้นานทั้งผลิตภัณฑ์ข้าวจ้าวและข้าวเหนียวกึ่งสำเร็จรูป แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวนั้นยังมีการใช้เวลาคืนรูป 7-8 นาที
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ตามการประดิษฐ์นี้ได้พัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวอบแห้งแบบปราณึต ทำให้ได้ข้าวเหนียวที่ใช้เวลาคืนรูปเพียง 3-5 นาที ที่ยังคงคุณภาพของข้าวเหนียวที่นุ่มเหนียว และยืดหยุ่นได้ ไม่ร่วนซุย สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1122
โทรศัพท์มือถือ 081-6737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ข้าวเหนียวอบแห้งแบบปราณีตและกรรมวิธีการผลิต"