ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ,
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี,
อาจารย์ ดร.ปุณณดา ทะรังศรี,
นางสาวสุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002339 ยื่นคำขอวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปุ๋ยอัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตามการประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบ คือ มูลจิ้งหรีด มูลค้างคาว และน้ำกากส่า โดยการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชของเกษตรกร เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้ และลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีส่วนผสมของมูลจิ้งหรีด"