สารผสมอิมัลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเพลี้ยและไรศัตรูพืช
นักวิจัย  
รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
นางสาวธนภรณ์ ดวงนภา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000489 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการนำเข้าและใช้สารเคมีเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ การใช้สารเคมีแม้จะให้ประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดที่สูง ราคาถูก แต่จะส่งผลกระทบทั้งต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมโดยตรง
จึงเกิดแนวคิดในการใช้สารสกัดจากพืชมาใช้แทนสารเคมี โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนาโนเทคโนโลยี เนื่องจากความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยหรือสารสกัดจากพืชที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นส่วนใหญ่มักเป็นความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย การทำให้น้ำมันหอมระเหยจากพืชเป็นอนุภาคนาโนและอยู่ในตัวทำละลายที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างสะดวก จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากที่จะนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในแง่ความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สารผสมอิมัลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเพลี้ยและไรศัตรูพืช เป็นสารผสมที่ได้สามารถทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ สามารถฆ่าเพลี้ยและไรศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สลายตัวได้เร็ว ทำให้ไม่เกิดพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สารผสมอิมัลชันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเพลี้ยและไรศัตรูพืช"