ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม
นักวิจัย  
ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน
นางสาวเกวรินทร์ กล่ำเชาว์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19483
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เชื้อรากับดักไส้เดือนฝอยมีโครงสร้างกับดักหลากหลายรูปแบบ รูปแบบของโครงสร้างกับดักขึ้นอยู่กับ ชนิด สายพันธุ์ หรือสภาพแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตที่สำคัญที่สุดคือ ตัวไส้เดือนฝอยที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะกระตุ้นให้เชื้อราสร้างกับดักแบบต่างๆ เชื้อราบางชนิด เช่น A. oligospora ที่กลายพันธุ์นอกจากจะสร้างสปอร์ที่มีสารกาวเหนียวตั้งแต่อยู่บนก้านชูสปอร์ ยังสร้างกับดักจำนวนมากบนเส้นใยด้วย แสดงถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยในธรรมชาติ และยังสามารถเป็นปรสิตของเชื้อราชนิดอื่น โดยการพันและรัดรอบเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่น แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้มีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย คณะผู้วิจัยได้ศึกษารากำจัดไส้เดือนฝอยรากปม 2 สายพันธุ์คือ Arthrobotrys oligospora และ Arthrobotrys javanica พบว่า เชื้อราทั้ง 2 ชนิดมีการสร้างกับดักในรูปแบบของห่วงคล้ายแห ทำให้ไส้เดือนฝอยที่ไปติดกับดักถูกเส้นใยเจริญแทงทะลุลำตัวเข้าไปเติบโตอยู่ภายในและตัวไส้เดือนฝอยจะค่อยๆ ตายในที่สุด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• กรรมวิธีการเตรียมเชื้อราและเพิ่มปริมาณเส้นใยของเชื้อรา Arthrobotrys oligospora และ Arthrobotrys javanica ในรูปแบบเส้นใยสด ซึ่งต้องนำเส้นใยสดของเชื้อดังกล่าวไปใส่ใต้โคนต้นพืช ซึ่งให้เส้นใยเจริญในดิน และสร้างห่วงกับดัก เพื่อใช้ในการกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม ( Meloidogyne sp. )
• ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม และลดการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้ในดิน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม"