iGuard Nano
นักวิจัย  
ดร.วรล อินทะสันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10521
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการนำสารเคลือบผิววัสดุ ผ้า หรือสิ่งทอมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีเทคโนโลยีการนำสารเคลือบมาใช้ในหลากหลายรูปแบบวิธีการ โดยส่วนมากหากเป็นการตกแต่งสำเร็จเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ จะเน้นไปที่วิธีการบีบอัด (padding method) และวิธีการจุ่มอัดรีด (exhaust method) เนื่องจากเป็นวิธีการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม และโดยทั่วไปแล้ววิธีการบีบอัดจะเหมาะสมกับผ้าที่มีหน้ากว้าง 100 – 180 เซนติเมตร และหากผ้ามีหน้ากว้างมากกว่านั้นหรือผ้ามีการตัดเย็บสำเร็จแล้ว จะเหมาะสมกับวิธีการจุ่มอัดรีดมากกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการบีบอัดและการจุ่มอัดรีดระดับอุตสาหกรรมดังกล่าว จะต้องเตรียมสารเคลือบและวัตถุดิบผ้านำเข้าในปริมาณที่ค่อนข้างมากซึ่งอาจทำให้ต้นทุนสูงตามไปด้วย ดังนั้นเทคโนโลยีการเคลือบในรูปแบบของสเปรย์นี้จะทำให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในกลุ่มครัวเรือนและกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก เป็นต้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สเปรย์สูตร ‘สมบัติสะท้อนน้ำ’ ให้สมบัติลดการซึมของน้ำหรือสร้างปรากฎการณ์น้ำกลิ้งบนผิวผ้า จะตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาที่ยาก และเปื้อนง่าย ในผิววัสดุหรือผ้าบางชนิดได้เป็นอย่างดี
• สเปรย์สูตร ‘สมบัตินุ่มลื่น’ จะแก้ไขปัญหาเรื่องเนื้อผ้ามีความแข็ง สวมใส่ไม่สบาย ทำให้ผ้ามีเนื้อนุ่ม มากขึ้น ช่วยลดการยับและช่วยให้ผ้ามีสมบัติคืนตัวที่ดีขึ้น
• เป็นการเคลือบในระดับอนุภาคนาโน ซึ่งทำให้แสดงคุณสมบัติพิเศษของตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม
• วิธีการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• ใช้ได้กับผิววัสดุ ผ้าหรือสิ่งทอหลากหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าใยผสม และผ้าใยสังเคราะห์ ฯลฯ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "iGuard Nano"