บอทโรคข้าว Rice Disease LINE BOT
นักวิจัย  
ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวจากภาพถ่าย โดยผู้ใช้งานจะใช้ผ่านโปรแกรมไลน์ ดังนั้นผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพียงเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีไลน์บอทโรคข้าวอยู่หรือเพิ่มไลน์บอทโรคข้าวเป็นเพื่อน หลังจากนั้นเพียงส่งรูปถ่ายที่มีอาการของโรคข้าวผ่านโปรแกรมไลน์ ระบบจะทำการดึงรูปที่ส่งมาประมวลผลภาพ เพื่อวินิจฉัยโรคโดยเทคนิคเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) แล้วส่งผลลัพธ์ตอบผ่านโปรแกรมไลน์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ให้ผลวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายภายในเวลา 3-5 วินาที
2. ไม่ขึ้นกับรุ่นโทรศัพท์มือถือ เพราะใช้ผ่านโปรแกรมไลน์
3. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เม่อื มีการปรับปรุงระบบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-54, 2357, 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "บอทโรคข้าว Rice Disease LINE BOT"