ระบบเซนเซอร์เฝ้าระวังกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ Livestock odor monitoring system
นักวิจัย  
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลกระทบทางกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์นั้น เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการพิพาธระหว่างเจ้าของกิจการฟาร์ม และผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง โดยสาเหตุหลักนั้นมักมาจากกระบวนการจัดการของเสียอันได้แก่ มูล ปัสสาวะ น้ำเสียจากกระบวนการทำงานในฟาร์มเหล่านั้น ฯลฯ เมื่อของเสียดังกล่าวเกิดการหมักหมมและย่อยสลายจะก่อให้เกิดการคายแก๊สที่มีกลิ่นรุนแรง โดยเฉพาะ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย และแก๊สในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหย ซึ่งหากไม่มีการจัดการหรือการเฝ้าระวังที่ดีพอก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนใกล้เคียงได้ในขณะที่การตรวจวัดกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ โดยทั่วไปนั้นสามารถทำได้โดยเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊ส ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงแทบทั้งสิ้น ทีมวิจัยได้พัฒนาชุดเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดแก๊สในกลุ่มดังกล่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์พลังงานตํ่าบนพื้นฐานเทคโนโลยีแอลทีซีซี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศเป็นหัวใจสำคัญของระบบในการตรวจวัด และเฝ้าระวังกลิ่นที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ดำเนินกิจการฟาร์มสามารถบริหารจัดการมลพิษทางกลิ่นที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มได้อย่างทันท่วงที
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ตรวจวัดแก๊สในกลุ่ม H2S, NH3 และ VOCs
2. สื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย IoT
3. ใช้เทคโนโลยีฐานแก๊สเซนเซอร์พลังงานต่ำบนพื้นฐานเทคโนโลยีแอลทีซีซี
4. เป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดแก๊สที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ
5. เซนเซอร์แต่ละช่องวัดใช้พลังงานต่ำ (40-70 mW)
6. สื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-54, 2357, 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบเซนเซอร์เฝ้าระวังกลิ่นจากฟาร์มปศุสัตว์ Livestock odor monitoring system"