สนทนา (Sontana) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวทาร์ (Conversational Avatar AI): Sontana
นักวิจัย  
ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวทาร์ (Conversational Avatar AI): Sontana ให้บริการข้อมูล ตอบคำถาม ผ่านการสนทนาโต้ตอบแทนการพิมพ์ โดยเชื่อมต่อกับระบบบริการถอดข้อความเสียงภาษาไทย พาที, ระบบบริการโต้ตอบอัตโนมัติ อับดุล และระบบบริการสังเคราะห์ภาพ และเสียงภาษาไทยวาจา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถแปลงเสียงพูดภาษาไทยออกเป็นข้อความถอด (ตัวอักษร) แบบไม่จำกัดเนื้อหา และไม่จำกัดผู้พูดด้วยยภาษาไทยกลาง พร้อมทั้งรองรับข้อมูลเสียงป้อนเข้าแบบต่อเนื่อง (Streaming) โดยไม่จำกัดความยาวเสียง สามารถทำความเข้าใจคำถาม พร้อมค้นหาคำตอบที่ตรงกับความต้องการ ตามองค์ความรู้ที่สอนระบบ สามารถพูดโต้ตอบแบบทันเวลา ด้วยเสียงสังเคราะห์ พร้อมแสดง Animation ท่าทางประกอบขณะพูดโต้ตอบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. แปลงเสียงพูดเป็นข้อความอัตโนมัติ มคี วามถูกต้องในการถอดความอยู่ที่ 80%
2. เข้าใจคำถาม พร้อมค้นหาคำตอบที่ตรงกับความต้องการ ผ่านระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3. สังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความไทย/อังกฤษ พร้อมแสดงท่าทางผ่านอวทาร์โมเดลที่รองรับ 52 เบลนดเ์ ชฟของ ARKit
4. เวลาในการตอบสนองไม่เกิน 5 วินาที หลังพูดจบ
5. ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับงานเฉพาะได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-54, 2357, 2359, 2361, 2383-84, 2404, 72732, 72744
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สนทนา (Sontana) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวทาร์ (Conversational Avatar AI): Sontana"