กรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์
นักวิจัย  
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคณะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลงานวิจัยกรรมวิธีตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยใช้เทคนิค Peptide barcode และใช้การอ่านผลด้วยเครื่อง Maldi-TOF Mass spectrometry โดยผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถตรวจได้ในสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยที่เป็น serum, nasal swab และ saliva ซึ่งผลงานวิจัยกรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์นี้ ผ่านการทดสอบทางคลินิกและประเมินผลเทียบกับการตรวจโดยวิธี RT-PCR เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR โดยจุดเด่นของผลงานวิจัยนี้ คือ ใช้เวลาการตรวจที่สั้น หากรวมตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างจนถึงการวิเคราะห์ผลใช้เวลาเพียง 45 นาที และมีต้นทุนการตรวจที่ถูกเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจหาเชื้อ SARS CoV-2 ด้วยเทคนิคอื่น ๆ ที่มีในปัจจุบัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ตรวจได้รวดเร็ว ใช้เวลาทั้งกระบวนการเพียง 45 นาที
• ตรวจได้พร้อมกันทีละหลายตัวอย่าง
• ต้นทุนการตรวจต่อตัวอย่างมีราคาถูก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยลายพิมพ์เปปไทด์"