องค์ประกอบสำหรับเตรียมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Zinc ion)
นักวิจัย  
ดร.วรายุทธ สะโจมแสง และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001426 ยื่นคำขอวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันพบว่า น้ำยาฆ่าเชื้อทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม คลีนิคเพื่อความงาม เวชกรรม และศูนย์ดูแลสุขภาพต่างๆ อีกทั้ง ปัจจุบันประชาชนกันมาตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคของผู้บริโภค ทำให้เริ่มมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถผลิตได้ภายในประเทศ จะช่วยลดภาระการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงได้ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ทีมวิจัยจึงได้มีการพัฒนาผลงานวิจัยน้ำยาฆ่าเชื้อทางการแพทย์ขึ้น
ดังนั้นทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งเเวดล้อม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื้อจากซิงค์ไอออนขึ้น โดยเป็นการพัฒนาซิงค์ไอออนจากเกลือซิงค์ให้คงตัวในสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ อาศัยหลักการของการแทนที่โมเลกุลของน้ำที่มาล้อมรอบซิงค์ไอออนด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น กรดอะมิโน โปรตีน หรือพอลิเมอร์ที่ทำหน้าที่ล้อมรอบหรือเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือเกิดการคีเลตกับซิงค์ไอออนแทนที่โมเลกุ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีความเป็นพิษน้อยกว่า
• ราคาถูก เนื่องจากใช้เกลือของโลหะ
• ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการระบาดของเชื้อ
• มีความคงตัว ใช้ได้แม้น้ำกระด้าง
• มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อราได้หลากหลายชนิด รวมถึง ไวรัส
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบสำหรับเตรียมสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Zinc ion)"