Nano Cool Paint สีทาภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิว
นักวิจัย  
ดร.ศรัณย์ อธิการยานันท์
ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203001235 ยื่นคำขอวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากภาวะโลกร้อนและค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยตัวเอง (passive cooling) จึงสามารถนำมาใช้เพื่อลดปริมาณพลังงานที่ใช้ในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม สีทาเพื่อการลดอุณหภูมิพื้นผิวทางรังสี (radiative cooling paints) สำหรับใช้ทาภายนอกอาคารและสิ่งก่อสร้างเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศนี้ได้ แม้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สีทาภายนอกหลากหลายที่สามารถลดอุณหภูมิพื้นผิวได้ แต่ยังคงมีปัญหาการดูดแสงยูวีที่เป็นส่วนหนึ่งของความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งเกิดจากการใช้ส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนออกมาในรูปแบบรังสีที่น้อย ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ต่ำ
งานวิจัยนี้จึงคิดค้นสีทาภายนอกเพื่อการลดอุณหภูมิพื้นผิวที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนแสงอาทิตย์ในทุกช่วงความยาวคลื่นและการแผ่รังสีความร้อน สีทานี้สามารถลดอุณหภูมิพื้นผิวได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์สีทั่วไปถึง 4 องศาเซลเซียส ใช้งานได้ง่ายเหมือนสีทาบ้านทั่วไป และใช้ส่วนประกอบที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้อย่างน้อยร้อยละ 92 และแผ่รังสีความร้อนได้อย่างน้อยร้อยละ 95
• ลดอุณหภูมิพื้นผิวได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์สีทั่วไปถึง 4 องศาเซลเซียส จากการทดสอบกลางแจ้งเสมือนการใช้งานจริง
• ใช้งานได้เหมือนสีทาบ้านทั่วไปและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Nano Cool Paint สีทาภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิว"