อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14005
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การแยกหัวมันออกจากเหง้ามันของเกษตรกรนั้น ปกติจะทำโดยการใช้มีดสับแยกหัวมันออกจากเหง้าซึ่งมีข้อเสียคือ ใช้เวลานาน เกษตรกรเกิดความเมื่อยล้า ที่ผ่านมามีผู้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัด/สับพืชผลทางการเกษตร เช่น เครื่องมือสำหรับตัด สับ หั่น ย่อย วัสดุที่เป็นพืชผลทางการเกษตร เครื่องตัดและสับต้นข้าวโพดแบบใช้กำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กซึ่งเป็นเครื่องตัดและสับข้าวโพด แต่ยังไม่มีผู้ประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ใช้สำหรับสับเหง้ามันโดยเฉพาะ
ดังนั้น การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบใหม่ ทำให้สามารถสับเหง้ามันสำปะหลังโดยการตัดให้หัวมันและเหง้ามันแยกออกจากกันได้ง่าย สะดวก และมีขนาดเล็ก สามารถนำไปติดตั้งกับรถไถต้นกำลังได้ทุกชนิด สามารถปรับความแข็งของสปริงตามความแข็งของเหง้ามันได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรต้นกำลังได้ง่าย (เครื่องจักรต้นกำลัง ได้แก่ รถไถเดินตาม เครื่องยนต์ขนาดเล็ก)
- สามารถแยกหัวมันออกจากเหง้ามันได้อย่างรวดเร็ว (ความสามารถในการทำงาน 5-8 เหง้าต่อนาที โดยมีความสามารถสูงกว่าคนตัดประมาณ 1.5-2 เท่า)
- มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
- ประหยัดเวลา ลดความเมื่อยล้า
- สับเหง้ามันสำปะหลังได้หลายขนาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง"