แอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis)
นักวิจัย  
นายวรากร คำแก้ว
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนอกจากทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วอาจทำให้พืชอ่อนแอ โดยดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากกว่า 200 ชุดดิน แต่ละชุดดินมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อนำมาใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นในแต่ละพื้นที่ของชุดดินนั้นๆ ก็มีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของชนิดและพันธุ์พืช จึงต้องมีการระบุชุดดินและจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการเพาะปลูกและการใช้ปุ๋ย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แอพพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน FCS (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis) ช่วยคำนวณและแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยผสมตามชนิดดินที่ระบุ โดยคำนวณผลลัพธ์ตามการป้อนค่าผลการวิเคราะห์ดินและวิธีการปรับปรุงดิน หลังจากนั้นจะแสดงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (P) ที่เหมาะสมเป็นปริมาณแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และMOP (0-0-60) สำหรับการใช้ปุ๋ยในแต่ละครั้ง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนอกจากจะได้ธาตุอาหารหลักที่ตรงกับความต้องการของพืชแล้วยังประหยัดต้นทุนมากกว่า ลดการสูญเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (Fertilizer Usage Calculator by Soil Analysis)"