เครื่องผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลจากยางพาราแบบต่อเนื่อง
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เกษแก้ว และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2203002267
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยางพารา เป็นพืชที่สามารถแปรสภาพเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการแปรสภาพวัสดุธรรมชาติและยางสังเคราะห์ไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนคุณภาพสูง โดยใช้วิธีไพโรไลซิสแบบต่างๆ โดยพบว่ายางพาราสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงเหลวได้มากถึงร้อยละ 80 นอกจากนี้ยางพารายังให้ความร้อนสูงถึง 4.3-4.5 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นข้อดีเมื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานเมื่อเทียบกับวัตถุดิบชีวภาพอื่นๆ
ที่ผ่านมามีผู้ประดิษฐ์เครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากยางพาราโดยใช้ปฏิกิริยาไพโรไลสิสและควบแน่นไอระเหยของยางพาราจากหม้อปฏิกรณ์ แต่เป็นการทำงานแบบรอบต่อรอบ ไม่สามารถทำงานแบบต่อเนื่องได้
ด้วยข้อเสียของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวซึ่งไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ อีกทั้งเครื่องมีขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานภายในครัวเรือน หากต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตจะต้องใช้ทุนในการขยายอย่างมาก และเมื่อนำพลาสติกที่มาใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องทำการปรับแต่งระบบเครื่องผลิตน้ำมันด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลจากยางพาราแบบต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยใช้เครื่องเดิมได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลได้อย่างต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวกัน
- ออกแบบให้มีชุดหม้อหลอมยางพาราเพื่อให้สามารถป้อนวัตถุดิบได้ต่อเนื่อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลจากยางพาราแบบต่อเนื่อง"