Solar Sure แพลตฟอร์มบริการตรวจแบ่งเกรดแผงโซลาร์เซลล์
นักวิจัย  
ดร. อมรรัตน์ ลิ้มมณี และคณะ
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901006132 ยื่นคำขอวันที่ 27 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีปริมาณการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังการติดตั้งสะสมประมาณ 4 กิกะวัตต์ คิดเป็นแผงจำนวนมากกว่า 16 ล้านแผง โดยทั่วไปการประกันอายุการใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะอยู่ที่ 25-30 ปี แต่ในบางกรณีที่การขายไฟของโซลาร์ฟาร์มได้รับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้ว แผงที่ติดตั้งแต่ต้นเริ่มเสื่อมสภาพผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มกำลังเท่าเดิม ต้องใช้ค่าดูแลรักษาระบบเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งระบบต้องการนำไปใช้ในรูปแบบอื่น หรือในบางกรณีที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ทำให้เกิดการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงมือสอง (ใช้แล้ว) เหล่านี้มีการซื้อขายกันในตลาดสินค้ามือสอง ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์ตรวจสอบแบ่งเกรดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ได้ ทำให้แผงที่ขายในตลาดมือสองมีหลายระดับคุณภาพ ปะปนกันไป ราคาก็หลากหลายไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งบางครั้งผู้ซื้อก็ประสบปัญหาการถูกหลอกลวง ได้สินค้าที่ใช้งานไม่ได้หรือได้ของคุณภาพไม่คุ้มกับราคาที่จ่าย คณะวิจัยจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มตรวจสอบและแบ่งเกรดแผงใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างตลาดมือสองที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
- การตรวจแผงโซลาร์เซลล์ที่แบ่งระดับคุณภาพ (A+, A, B, C, D และ F) เน้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ คาดการณ์อายุใช้งานที่เหลืออยู่
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กระบวนการตรวจและเกณฑ์การประเมินแผงที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้นได้ถูกประยุกต์ใช้ในซอฟต์แวร์โซลาร์ชัวร์ที่สามารถบันทึกข้อมูล ภาพถ่ายและตรวจให้คะแนนเพื่อแบ่งเกรดแผงโซลาร์เซลล์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Solar Sure แพลตฟอร์มบริการตรวจแบ่งเกรดแผงโซลาร์เซลล์"