สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
นักวิจัย  
นางสาวอริสา แก้วประมูล และคณะ
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903001891
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สามารถนำเมล็ดหญ้ารูซี่มาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนในฤดูกาลที่ไม่มีการเพาะปลูก หรือช่วงที่ขาดแคลนใบ เนื่องจากเมล็ดสามารถเก็บไว้ได้นาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ใช้วัตถุดิบราคาถูก
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะค่าโปรตีนสูงเทียบเท่ากับรำบดละเอียด ซึ่งมีค่าโปรตีนอยู่ที่ 11-12 %
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง"