สูตรถ่านปุ๋ยชนิดใหม่
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา เจตศรีสุภาพ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003003100
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ถ่านชีวภาพที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่เหมาะสม มีความสามารถในการควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง
• ใช้ชีวมวลซึ่งเป็นขยะทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ขยะ
• ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดิน ช่วยเพิ่มคาร์บอนในดิน ช่วยปรับปรุงดิน
• มีคุณสมบัติละลายช้า ลดปัญหาการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้าง
• ไม่มีการเคลือบด้วยโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดการตกค้างในดิน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรถ่านปุ๋ยชนิดใหม่"