ไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบ
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103000098
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบที่ประสิทธิภาพในการดูดซับและปลดปล่อยยา รวมถึงสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการวิจัยในระดับห้องทดลอง
• ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนแบบขั้นตอนเดียว
• จากผลการทดสอบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เอชเชอริเชีย โคไล และ สแตฟิโลค็อกคส ออเรียส
• เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสมบัติดูดซับและไม่เป็นพิษต่อเซลล์
• สามารถควบคุมการปลดปล่อยยา
• ไม่มีความเป็นพิษในระดับเซลล์ และผ่านการทดสอบ skin test
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ไฮโดรเจลคอมพอสิตที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเป็นส่วนประกอบ"