แบบจำลองผิวหนังสำหรับการประเมินความแข็งตึงของผิวหนัง
นักวิจัย  
ศาสตราจารย์ชิงชิง ฟูเจริญ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103000106
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แบบจำลองผิวหนังสำหรับการประเมินความแข็งตึงของผิวหนัง (Skin model for skin thinkcess evaluation) ขึ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อ้างอิงให้กับผู้ประเมินความแข็งตึงของผิวหนัง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการทดลองในมนุษย์
• เป็นอุปกรณ์อ้างอิงที่สะดวก สามารถนำมาใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ
• ใช้วัสดุที่มีความคงทน น้ำหนักเบา จัดหาได้ง่ายและราคาไม่แพง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แบบจำลองผิวหนังสำหรับการประเมินความแข็งตึงของผิวหนัง"