องค์ประกอบของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันยางนา
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เกษแก้ว และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003003216
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันยางนา ช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบและช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีผลการวิจัยในห้องทดลอง
• มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ และเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีโคมิแทนส์ ได้มากกว่าคลอร์เฮกซิดีน และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ ได้ใกล้เคียงกับคลอร์เฮกซิดีน
• มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่ได้กลุ่มตัวอย่างได้
• ใช้สารสกัดจากพืชที่เป็นพันธุ์ไม้ไทย ช่วยเพิ่มมูลค่าให้พันธุ์ไม้ไทย ใช้ในปริมาณน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง
• ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวสูง การศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยสภาวะเร่ง พบว่า ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมี กายภาพของผลิตภัณฑ์ น่าจะมีอายุการใช้งานและอายุการเก็บรักษาได้นาน
• น้ำมันยางนาสารธรรมชาติที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่นแบบจำเพาะมีชื่อทางเคมีว่า Gurjunene ที่มีชื่อทางการค้าว่า Gurjun Balsam มีข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนจำนวนมาก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณรวี กบิลพัฒน์
โทรศัพท์ 043-202733
โทรศัพท์มือถือ 0864514455
Email panravee@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของน้ำมันยางนา"