แพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT) และหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคาร
นักวิจัย  
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
ดร.รัศมิทัต แผนสมบูรณ์
ดร.ภาวิณี มีราศรี
นายวีระยุทธ วัลย์ลดา
นายเมทนี กิจเจริญ
นางณัฐวรรณ สุวรรณจิต โคตะ
นายพีระพงศ์ ฟักเขียว
นายศักรินทร์ รอดพันธ์
นางสาวณัฐณิชา มีบุญมาก
นายนพดล พุ่มพงษ์
นายสุทธิพงษ์ ธัญญเจริญ
นายภัทรดล เลียบจันทร์
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002822 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2564
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 20247
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 20503
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT) และหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคาร เป็นการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสและหุ่นยนต์ที่สามารถส่งของภายในอาคารได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองชีวิตวิถีใหม่ที่การสั่งสินค้าและอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคจากมือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ และผู้คนในอาคาร โดยหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถโดยสารลิฟต์โดยสารได้เองอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งของระหว่างชั้น ซึ่งใช้การรับส่งคำสั่งควบคุมลิฟต์โดยสารผ่านแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) ซึ่งปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส MagikTuch นั้น พัฒนาขึ้น โดยการดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์ที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือเพิ่มเติมวงจรควบคุมของลิฟต์โดยสาร จึงไม่มีผลกระทบกับระบบควบคุมลิฟต์โดยสารเดิม หุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัตินี้ยังสามารถเคลื่อนที่เข้า/ออกลิฟต์โดยสารอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รบกวนกับผู้โดยสารลิฟต์ท่านอื่น และยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในการส่งของได้อย่างแม่นยำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT) มีคุณสมบัติและลักษณะเด่นดังนี้
1. สามารถสั่งงานปุ่มกดลิฟต์ได้โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้การตรวจสอบมือหรือวัตถุในระยะ 2-5 เซ็นติเมตร ช่วยลดการสะสมและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
2. รับคำสั่งการกดปุ่มลิฟต์ได้ทั้งแบบไร้สัมผัส แบบกดปุ่มแบบกดสัมผัสปกติ (2-in-1) และใช้อุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตในการสั่งกดลิฟต์
3. สามารถติดตั้งครอบลงบนปุ่มกดลิฟต์ที่มีอยู่เดิมได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขปุ่มกดลิฟต์เดิม ไม่ต้องเจาะลิฟต์ ไม่กระทบการทำงานของลิฟต์เดิม และไม่กระทบกับระบบประกันลิฟต์
4. รองรับกับหุ่นยนต์อัตโนมัติหลากหลายยี่ห้อที่ต้องการโดยสารลิฟต์โดยสารได้เองโดยอัตโนมัติ
หุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคาร มีคุณสมบัติและลักษณะเด่นดังนี้
1. เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติ
2. โดยสารลิฟต์โดยสารได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้การรับส่งคำสั่งควบคุมลิฟต์โดยสารผ่านแพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (MagikTuch-IoT)
3. เคลื่อนที่เข้า/ออกลิฟต์โดยสารได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่รบกวนกับผู้โดยสารลิฟต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch-IoT) และหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคาร"