นิรันดร์ - ระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
นักวิจัย  
นายพิรุณ พานิชผล
นางสาวพรทิพา โชคสูงเนิน
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (นิรันดร์) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลหรือผู้ดูแลไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงในอนาคต ระบบนิรันดร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถจัดการกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบยังช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลและการจัดการเหมาะสมในแต่ละกรณี ภายในระบบ Nirun จะมีการสรุปภาพรวมประจำศูนย์ สัดส่วนผู้สูงอายุตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น แบ่งตามกลุ่มอายุ แบ่งตามกลุ่มการประเมินเป็นต้น นอกจากนี้สามารถจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อติดตาม ดูแล และจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ และระบบ Nirun ยังมีแบบประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุมากมาย เช่น แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ (ADL) แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม แบบประเมินภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุได้จากแบบประเมิน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. มีสรุปภาพรวมหน่วยงานในรูปแบบของกราฟ สามารถดูภาพรวมของหน่วยงานได้
2. มีการวางแผนการดูแล กำหนดเป้าหมายและกำหนดกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
3. สามารถทำแบบประเมินให้ผู้สูงอายุได้เลย ระบบมีแบบประเมินทั้งด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม
4. สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้เช่น ตู้ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ระบบจัดอาหารสำหรับ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นิรันดร์ - ระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ"