มงคล สำรับเกมขนมไทย - สื่อส่งเสริมทักษะความคิดและความจำสำหรับผู้สูงอายุ
นักวิจัย  
ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” มีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หนึ่งในปัญหาความเสื่อมถอยที่พบได้มากที่สุดในวัยสูงอายุ คือ ภาวะสมองเสื่อม หรือ Dementia ซึ่งเป็นภาวะความเสื่อมถอยของสมองด้านความคิดและสติปัญญา ที่จะส่ง
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก รวมไปถึงครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ อุปกรณ์สื่อส่งเสริมการบริหารสมองที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้สูงอายุอย่างแท้จริงนั้นมีน้อยมาก ทั้งผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ จากข้อมูลทราบว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์สื่อส่งเสริมทักษะประเภทนี้ ทำให้บุคลากรผู้ดูแลต้องนำอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมมาปรับใช้ในกิจกรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพัฒนาอุปกรณ์สื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดและความจำนี้ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อชะลอความเสื่อมถอยของสมอง และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดี ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
“มงคล สำรับขนมไทย” สื่อเสริมทักษะด้านความคิดและความจำสำหรับผู้สูงอายุ ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการส่งเสริมทักษะด้านความคิดและความจำเป็นหลัก ชุดสื่อส่งเสริมทักษะ มงคล ได้นำเอาหลักการบริหารทักษะด้านต่าง ๆ มารวมอยู่ในการเล่นแต่ละเกมของสื่อ เน้นการส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา ความคิด ความจำ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ รวมถึงการกระตุ้นการสัมผัสจากรูปทรงที่หลากหลายและสัมผัสที่เป็นเป็นมิตรของวัสดุไม้ที่นำมาใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในชุด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ส่งผลดีต่อสถาวะด้านอารมณ์และจิตใจไปพร้อมกันด้วย และได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้หลักในศูนย์พัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 12 ศูนย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "มงคล สำรับเกมขนมไทย - สื่อส่งเสริมทักษะความคิดและความจำสำหรับผู้สูงอายุ"