เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
นักวิจัย  
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 84587
สิทธิบัตร เลขที่ 84588
สิทธิบัตร เลขที่ 84589
สิทธิบัตร เลขที่ 84590
สิทธิบัตร เลขที่ 84591
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์สำคัญในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้เปลสำหรับยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีจำหน่ายและนิยมใช้แพร่หลายส่วนใหญ่ จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกาและจีน) โดยมีราคาจำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศไทยค่อนข้างสูงทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดแคลนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้วยเหตุนี้ สพฉ. และ MTEC จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบและพัฒนาเปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตะกร้า (Basket stretcher) ให้เป็นนวัตกรรมไทยที่สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบการคมนาคมที่เข้าถึงผู้ป่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทางบก (รถยนต์) ทางน้ำ (เรือ) หรือ ทางอากาศ (เฮลิคอปเตอร)์ มีความแข็งแรงอ้างอิงได้จากมาตรฐานสากล สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก มีน้ำหนักเบา ทำจากวัสดุมีความทนทาน มีการคำนึงกระบวนการผลิต และต้นทุนที่ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• น้ำหนักเบา (10 กิโลกรัม) ถูกหลักการยศาสตร์ จึงเคลื่อนย้ายง่าย
• วัสดุสแตนเลส ป้องกันสนิม
• ความแข็งแรงผ่านการทดสอบอ้างอิงมาตรฐานสากล
• หูยึด 8 จุดสำหรับใช้งานได้อเนกประสงค์
• รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุด 300 กิโลกรัม
• รองรับอุปกรณ์เสริม เช่น ล้อ หรือทุ่นลอย
• ขนาดใช้ได้กับ Spinal board หลายรุ่น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เปลยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน"