ชุดตรวจเชื้อโพทีไวรัส Potyvirus strip test
นักวิจัย  
สมบัติ รักประทานพร และคณะวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19884
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัสสามารถเข้าทำลายพืชหลากหลายชนิด เช่น พืชตระกูลแตง มะละกอ พริก มันฝรั่ง พืชตระกูลมะเขือ พืชตระกูลถั่ว ทำให้เกิดอาการใบด่าง, ใบด่างประ, อาการด่างของดอก หรืออาการบิดเบี้ยวของผลและเมล็ด, ต้นแคระแกร็น และไม่ติดผลได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านคุณภาพและผลผลิต โพทีไวรัสสามารถถ่ายทอดโดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ ชุดตรวจโรคที่ง่าย รวดเร็ว สามารถพกพานำไปตรวจได้เองในแปลงปลูก มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยในการตัดสินใจถอนทำลายต้นที่ติดเชื้อไวรัสได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค ซึ่งอาจทำให้ระบาดลุกลามและก่อความเสียหายในวงกว้างได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนา “ชุดตรวจเชื้อโพทีไวรัส Potyvirus strip test” ที่สามารถตรวจสอบเชื้อในกลุ่มโพทีไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจง ถูกต้อง แม่นยำ ทำได้ง่าย ทราบผลรวดเร็วภายใน 15 นาที สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนาม เพื่อช่วยเกษตรกรในเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการจัดการควบคุมโรค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถตรวจไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น เชื้อ Bean common mosaic virus, Chilli veinal mottle virus, Papaya ringspot virus type P, Papaya ringspot virus type W, Potato virus Y, Tobacco etch virus, Watermelon mosaic virus-2 และ Zucchini yellow mosaic virus เป็นต้น
• สามารถตรวจเองได้ ไม่ต้องใช้ผู้ชำนาญการและเครื่องมือวัดอ่านผล รู้ผลไว ภายใน 15 นาที
• ใช้งานได้ง่าย สามารถพกพาไปตรวจในแปลงปลูกได้
• ให้ผลการตรวจเชื้อโพทีไวรัส ในตัวอย่างพืชที่เป็นโรคที่เก็บจากแปลงปลูก ที่ตรงกับ วิธีอิไลซ่าและชุดตรวจโพทีไวรัส แบบ strip test เชิงการค้า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1357
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจเชื้อโพทีไวรัส Potyvirus strip test"