ลูกชิ้นจากโปรตีนพืช (Ve-Sea)
นักวิจัย  
ดร.กมลวรรณ อิศราคาร ดร.นิสภา ศีตะปันย์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารใช้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงสร้างอาหาร และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของส่วนประกอบในการปรับลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นจากโปรตีนพืชให้มีเนื้อสัมผัสที่เทียบเคียงเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นจากเนื้อปลา จนได้เป็นสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากโปรตีนพืชปราศจากกลูเตน ที่มีปริมาณโปรตีน 4-8% ซึ่งสามารถขึ้นรูปได้เป็น ลูกชิ้น ปลาเส้น และ ฮือก้วย โดยสามารถนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆ ได้หลากหลาย และยังสามารถคงรูปแม้ผ่านการต้มในน้ำซุป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถเก็บรักษาได้ทั้งในสภาวะแช่เย็นและแช่แข็ง จึงเหมาะสำหรับเป็นสินค้าจากโปรตีนพืชอีกประเภทที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ทั้งผู้บริโภคทั่วไป เจ มังสวิรัติ และ ผู้บริโภคแบบยืดหยุ่น (flexitarian)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีปริมาณโปรตีน 4-8% และปราศจากกลูเตน
• สามารถปรับเนื้อสัมผัสและปรับเปลี่ยนวัตถุแต่งกลิ่นรสให้คล้ายคลึงตามเนื้อสัตว์ชนิดนั้นๆ ได้ อาทิ ปลา กุ้ง ปลาหมึก
• สามารถปรับเปลี่ยนการขึ้นรูปและการปรุง เช่น ทรงกลมเหมือนลูกชิ้น เส้นยาวเหมือนเส้นปลา หรืออัดเป็นแท่งแบบฮือก้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ขนิษฐา สิริจามร
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ลูกชิ้นจากโปรตีนพืช (Ve-Sea)"