เครื่องวัดความหนาแน่นของกระแสโฟตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช
นักวิจัย  
ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203001521 ยื่นคำขอวันที่ 20 มิถุนายน 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องวัดความหนาแน่นของกระแสโฟตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชอย่างง่ายจึงพัฒนาขึ้นโดยออกแบบให้ขนาดเล็ก กะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในกล่องปลูกพืชขนาดเล็ก และมีตัวกระจายแสงเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของแสงที่ตัวรับแสง อีกทั้งรับวิธีการคำนวณจากผู้ใช้ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมแบบ blockly เช่น บอร์ดคิดไบร์ทที่พัฒนาโดยเนคเทค และมีจุดเด่น คือ นักเรียนสามารถเขียนและปรับแต่งโค้ดดิ้งโดยง่าย เหมาะแก่การนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือพัฒนาเป็นอุปกรณ์ราคาถูกเพื่อใช้งานในโรงเรียนหรือการปลูกพืชผักเพื่องานอดิเรก อีกทั้งยังสามารถแสดงผลผ่านหน้าจอที่อยู่บนบอร์ดได้ นอกจากนี้ค่าของการวัด มีความใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐานในการวัด PPFD โดยไม่ต้องอ้างอิงกับสเปกตรัมของแหล่งกำเนิดแสง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดค่า PPFD โดยใช้อัลกอริทึมคำนวณค่าจากเซ็นเซอร์แสง ซึ่งให้ค่าเทียบเท่าเครื่องมาตราฐาน
อัลกอริทึมที่ใช้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเซ็นเซอร์แสงที่หาได้ทั่วไป ทำให้เครื่องมือที่สร้างตามหลักการนี้มีราคาถูก
เครื่องมือวัดเหมาะสำหรับกล่องหรือโรงเรือนปลูกพืช ที่ต้องการควบปริมาณแสงเพื่อให้ได้การเจริญเติบโตตามที่ต้องการ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องวัดความหนาแน่นของกระแสโฟตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช"