มอเตอร์ติดกล้องจุลทรรศน์แบบสวม
นักวิจัย  
ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันได้มีการนำองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับกล้องจุลทรรศน์เพื่อทำให้กล้องจุลทรรศน์นั้นสามารถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักจุลทัศนากร อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ โดยกล้องจุลทรรศน์ที่มีระบบเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติในท้องตลาดปัจจุบันจึงมีราคาสูงมาก จึงทำให้โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยไม่สามารถเข้าถึงได้
การประดิษฐ์นี้มุ่งเน้นการออกแบบอุปกรณ์มอเตอร์แบบสวม ที่สามารถสวมลงบนแกนเลื่อนตำแหน่งของกล้องจุลทรรศน์แบบมือหมุน (manual microscope) เพื่อให้กล้องมือหมุนใช้งานได้โดยการสั่งการผ่านโปรแกรม (programmable microscope) อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสวมเข้ากับกล้องจุลทรรศน์แบบมือหมุนหลายรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยไม่ต้องเจาะหรือดัดแปลงให้เกิดความเสียหายต่อกล้องจุลทรรศน์ อีกทั้งอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้ขนาดและน้ำหนักโดยรวมของกล้องจุลทรรศน์หลังจากสวมอุปกรณ์เพิ่มขึ้นไม่มาก ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ยังทำได้ไม่ต่างจากเดิม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนกล้องจุลทรรศน์ระบบมือหมุนให้เป็นระบบอัตโนมัติ
• อุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ก่อความเสียหายให้กับตัวกล้องจุลทรรศน์
• อุปกรณ์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ได้ง่าย
• อุปกรณ์มาพร้อมกับระบบสั่งการ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "มอเตอร์ติดกล้องจุลทรรศน์แบบสวม"